Website van Inrima Advies BV


Go to content

Main menu:


Risicomanagement

Dienstverlening

Risicomanagement is noch een overbodige luxe, noch een werkgebied van remmende criticasters. Frustraties door desinvesteringen en gederfde inkomsten kunnen aanmerkelijk verminderd worden door niet alleen de zonzijde, maar ook de schaduwkant van directiebesluiten te overzien. Hiermee wordt niet beoogd het ondernemersschap te beteugelen, maar juist de kans op succes te vergroten. Mede als gevolg van de incidenten in de afgelopen jaren vindt inmiddels een omslag plaats. Het gaat niet meer alleen om het creŽren van incentives voor betere financiŽle resultaten op korte termijn, ook de risico's voor zowel de korte als de lange termijn moeten worden ingedamd. De populariteit van risicomanagement is de laatste jaren in opgang.

Risicomanagement betekent letterlijk het managen van risico's en heeft tot doel de continuÔteit in bedrijfsvoering te waarborgen. Risico's zijn (operatie)verstorende gebeurtenissen waaraan een onderneming bloot kan staan. Hierbij spelen twee variabelen een centrale rol: de
kans dat een gebeurtenis optreedt en de impact van de gebeurtenis op de bedrijfsvoering.

Om risico's te kunnen managen dient een aantal vragen te worden beantwoord:
1. Over welke risico's gaat het?
2. Wat is de grootte van het risico?
3. Welke beheersmaatregelen kunnen we treffen en in welke mate zijn deze haalbaar?


Een risicoinventarisatie geeft antwoord op 1e vraag. De grootte van het risico wordt bepaald uit het product van kans en impact van een (operatie)verstorende gebeurtenis. Na stap 2 is het risicolandschap bekend. De grootte van het risico wordt meestal aangehouden als maat om de prioriteit en het budget voor het ontwikkelen van beheersmaatregelen te verdelen.

Uiteindelijk moet de afbreuk op de bedrijfsvoering van geprioriteerde risico's worden gedecimeerd. De zogenoemde mitigerende maatregelen waarmee dit kan worden bereikt zijn te verdelen in:
* Kansverlagende maatregelen. Deze maatregelen hebben een preventief karakter.
* Impactverlagende maatregelen. Deze maatregelen hebben een repressief karakter.

Voorafgaand aan het ontwikkelen en installeren van mitigerende maatregelen dient een kosten/baten afweging te worden gemaakt. Kostenvragen die hierin centraal staan, zijn: "Wat zijn de kosten van de maatregelenset?" en "Wat is het effect van de maatregel op de risicogrootte?". Batenvragen liggen in de sfeer van: "Welke inkomstenderving kunnen we elimineren door deze maatregel te treffen?". Analoog aan de particulier die voor het afsluiten van een glasverzekering een afweging maakt of de hoogte van de premie in verhouding staat tot het verwachte financiŽle risico.

Wij begeleiden bedrijven bij het inzichtelijk maken van de (operationele) risicoís, het opstellen van maatregelen die deze risicoís kunnen verminderen en het daadwerkelijk implementeren van deze maatregelen. Wij kunnen ook uw bedrijf helpen bij het managen van haar (operationele) risicoís.

(Verwante) onderwerpen binnen onze dienstverlening:
methoden voor risicoclassificaties (oa A&K, SPRINT);
opstellen Risicoscorecard als onderdeel beheerst proces model;
opstellen, begeleiden en uitvoeren Self Assessments;
inrichten informatiebeveiliging (cf NEN-ISO/IEC 17799);
inrichten Business Continuity.

Bedrijfsprofiel | Dienstverlening | Opdrachten en opdrachtgevers | Nieuws | Contact | Privacy | Disclaimer | Copyright | Site Map


Copyright Inrima Advies BV

Back to content | Back to main menu